ดร.บุญศรี แสง ศรี Main Menu
นักบริหารที่ดีต้องบริหารด้วยหลักการ และทฤษฎีการบริหาร                                                                                                                                                                                                                                         


 

ความรู้ : ยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ

 

 

               ในศตวรรษที่ 21 นี้ หากองค์กรใดที่ตกข่าวเกี่ยวกับภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและการบริหารการเปลี่ยนแปลง การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ หรือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปสนับสนุนการทำงานให้มีความเป็นมืออาชีพ สร้างระบบความเข้มแข็งขององค์กร มั่นคงและยั่งยืน นับได้ว่าเป็นองค์กรที่ตายแล้ว หาความเจริญเติบโตได้ยาก ขณะเดียวกันหากในทางตรงข้าม องค์กรที่ตื่นตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก มีเครือข่ายร่วมทำงาน พัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ให้ทันสมัย ระดับแนวหน้าก็จะสามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้

               ปัจจุบันสินทรัพย์ที่สำคัญยิ่งขององค์กร นอกจากทรัพยากรมนุษย์ คือ ความรู้ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ แต่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กร การที่องค์กรแต่ละแห่งจะก้าวสู่ความสำเร็จได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์กร ในการสร้างและนำความรู้ไปเพิ่มคุณภาพและศักยภาพของบุคคลในองค์กรด้วยการสร้างวงจรการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยการนำความรู้ที่มีอยู่มาบูรณาการกับความรู้ใหม่ ซึ่งจะได้องค์ความรู้ใหม่ๆ ทันสมัย สอดคล้องกับภาวะการเปลี่ยนแปลง จะช่วยผลักดัน ขับเคลื่อนระบบขององค์กรให้เกิดการปรับเปลี่ยนที่ยั่งยืน ถาวร เป็นรากฐานที่มั่นคงต่อไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคคลมีขีดสมรรถนะเพิ่มสูงขึ้น เป็นพลังพัฒนาองค์กรสู่ทิศทางที่ต้องการได้

               ความรู้เป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน เพราะมีเทคโนโลยีที่คนจำนวนมากทั่วโลกสามารถใช้ได้ เพียงคลิกเข้าไปในเวบไซด์ต่างๆ ก็สามารถค้นหาความรู้ต่างๆ และเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ในอดีตเราเคยพูดว่า ข้อมูลเป็นอำนาจ ( Information is power ) นั่นแปลว่า ผู้ที่มีข้อมูลในมือมากย่อมได้เปรียบ เช่น กรณีเจรจาต่อรองทางธุรกิจหรือซื้อขายหุ้น หากทราบความเคลื่อนไหว ข้อมูลต่างๆ ก่อนเจรจา การดำเนินธุรกิจก็จะมีค่ามหาศาล แต่ หากทราบข้อมูลช้าไปเพียงเศษเสี้ยวนาที ข้อมูลเหล่านั้นก็ไม่มีความหมาย ดังปราชญ์ซุนวู กล่าวไว้ว่า “ รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง ” แต่ในปัจจุบันมีข้อมูลสารสนเทศเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ กุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้ คือ ความรู้ อาจกล่าวได้ว่า ความรู้คืออำนาจ ( Knowlegde is power ) ทั้งนี้เพราะ ความรู้เป็นการพัฒนาขั้นสูงขึ้นของระบบข้อมูลนั่นเอง

               ลำดับขั้นของการพัฒนาเริ่มต้นจาก ข้อมูล ( Data )  มืออาชีพทั้งหลายต้องมีข้อมูล สถิติ ตัวเลข ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เป็นข้อมูลปฐมภูมิต่างๆ ที่เป็นเงื่อนไข จากนั้นก็พัฒนาเป็น สารสนเทศ( Information ) ซึ่งเป็นข้อมูลที่สูงขึ้นจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ค่าความเชื่อมั่น ค่าความเที่ยงตรง จัดระบบจนสามารถนำมาพัฒนาเป็นขั้นที่สาม คือ ขึ้นความรู้ ( Knowlegde ) ในรูปของหลักการ แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ศาสตร์แขนงต่างๆ ขั้นสุดท้าย สูงสุด ที่เกิดจากการสะสมข้อมูล สารสนเทศ ความรู้          ทฤษฎีต่างๆ กลั่นกรองกลายเป็นระดับปัญหา ( Wisdom ) ที่สามารถแข่งขัน โดยใช้เพียงสมองเท่านั้น สรุปเป็นแผนภาพการพัฒนา ดังนี้

Data
 
Information
 
Knowlegde
 
Wisdom
 
 

 

 

 

         ในการจัดการความรู้ มืออาชีพจำเป็นต้องให้ความสำคัญและรู้จริงในงานปฏิบัติ มีองค์ประกอบ คือ

               1. การแสวงหาความรู้  ทำอย่างไรจึงจะสามารถแสวงหาความรู้และพัฒนาความรู้อย่างเป็นระบบ นอกเหนือจากความรู้ในทฤษฎีหรือสาขาที่เรียนแล้ว ความรู้ในศาสตร์แขนงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ต้องตระหนักเสมอว่า คนที่เก่งและประสบผลสำเร็จในหน้าที่ธุรกิจการงาน คือ คนที่สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ

               2. มีทักษะการเขียนและการพูด คนปฏิบัติงานทั่วไป ทักษะที่จำเป็นสำคัญในแต่ละระดับการปฏิบัติ ได้แก่ ทักษะปฏิบัติ ( Practice skill ) ทักษะมนุษยสัมพันธ์ ( Human skill ) และทักษะเชิงความคิดรวบยอด      ( Conceptual skill ) แล้ว  ความจำเป็นที่จะต้องประยุกต์ใช้กับงานยิ่งต้องมีสูง โดยเฉพาะการสื่อสารสื่อความต่างๆ ต่องเก่งพูด นำเสนออย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม ชัดเจนแจ่มแจ้ง สามารถปฏิบัติได้ และต้องเขียนเก่ง สามารถเขียนได้เอง ตรวจสอบความถูกต้อง ด้วยความรอบคอบและรับผิดชอบ

               3. ต้องมีคุณธรรม มนุษย์เรา ถึงแม้จะเก่ง มีความรู้ความสามารถเพียงใดก็ตาม หากขาดคุณธรรมกำกับในหัวใจ ก็ไม่สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้  มืออาชีพ ( Professionnal ) ทั้งหลายควรมีคุณสมบัติ 3 ข้อ คือ

                   1. ดี เป็นคุณสมบัติข้อแรกของคน เดี๋ยวนี้จะหาคนดีในสังคม ค่อนข้างยากมาก ต้องพัฒนาคนให้เป็นคนดีก่อน พึงระลึกเสมอว่า คนไม่มีใครดีที่สุด จะมีก็เพียงดีมาก ดีน้อย เท่านั้นเอง

                   2. เก่ง เป็นศักยภาพของคนที่ต้องการขององค์กร ต้องมีความรู้ความสามารถ พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

                   3. กล้า เป็นความกล้าของคนที่จะคิดนอกกรอบ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าพูด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง

               การที่จะพัฒนาองค์กรให้ประสพความสำเร็จได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้กับทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม ต่อเนื่อง เป็นรอบวงจรแห่งความรู้ ให้ถึงขีดสมรรถนะสูงสุด บูรณาการและแบ่งปันความรู้สู่เครือข่าย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาสม่ำเสมออย่างเป็นระบบ เท่านี้องค์กรแห่งอนาคตของท่านก็จะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการและมั่นคง

 

                                                                                                                        ขอบคุณ

 

 

                                                                                                             ( นายบุญศรี  แสงศรี )

           http://www.doctorsee.tht.in/

   E-mail : Sboonsri@gmail.com

               Tel. 086-2473595
 
                                                                                                                        16 ก.พ. 50

                                                                           

 

 สถิติวันนี้ 3 คน
 สถิติเมื่อวาน 4 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
67 คน
506 คน
21405 คน
เริ่มเมื่อ 2010-05-06


Copyright (c) 2006 by Your Name

Designed by: free templates online