ดร.บุญศรี แสง ศรี Main Menu
นักบริหารที่ดีต้องบริหารด้วยหลักการ และทฤษฎีการบริหาร                                                                                                                                                                                                                                         

                  สวัสดีครับ  พี่น้องชาวบริหารการศึกษา  ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจแวดวงวิชาการทุกท่าน กระผม Doctor  see  เป็นนามแฝงในการเขียนผลงานวิจัยทางการศึกษา ผลงานวิชาการ  บทความที่เผยแพร่ลงทางเว็ปไซด์และสือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ขอแนะนำตัวพอสังเขป นะครับ

1. ปัจจุบัน    เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวเชด อำเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต 3
2. ประสบการณ์รับราชการ  
- ครูผู้สอน         8    ปี
- ศึกษานิเทศก์    2    ปี 
- อาจารย์ใหญ่   10   ปี
- ผู้อำนวยการ    16   ปี 
3. ประสบการณ์อื่นๆ
-  เป็นวิทยากรให้การอบรมผู้บริหารและครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-  เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง การอบรมผู้บริหาร วัดไร่ขิง จ. นครปฐม
-  เป็นผู้ประเมินภายนอกของสมศ. ปี 2546 - ปี 2548
-  เป็นวิทยากรให้การอบรมด้านการบริหารงานบุคคลให้กับองค์กรเอกชนต่าง ๆ
-  เป็นที่ปรึกษางานวิจัยระดับปริญญาโทและผลงานทางวิชาการใหักับครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
4.การศีกษาดูงานต่่างประเทศ
- ดูงานการจัดการศึกษาประเทศ มาเลเชีย 
- ดูงานการจัดการศึกษาประเทศ สิงคโปร์
- ดูงานการจัดการศึกษาประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- ดูงานการจัดการศึกษาประเทศ เวียดนาม
1.

การมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา 2545 (วิจัยปริญญาโท)

2.

การดำเนินการระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านบัวเชด ปีการศึกษา 2547                                          

3.

การศึกษาระดับและแนวทางการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด  โรงเรียน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านบัวเชด ปีการศึกษา 2549

4.

การมีส่วนร่วมบริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวเชด โดยใช้เทคนิคการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)   ปีการศึกษา 2551

5.

การประเมินโครงการโรงเรียนสวยสดใสเทิดไท้องค์ราชัน  ด้วยกิจกรรมพัฒนาตามหลักปรัชญาวิถีพอเพียง  โรงเรียนบ้านบัวเชด  ปีการศึกษา  2551

6.

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (วิจัยปริญญาเอก)

7.

เขียนบทความเผยแพร่บนเวปไซด์ต่างๆ  และสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วไปมากกว่า  40  เรื่อง 

 

 สถิติวันนี้ 7 คน
 สถิติเมื่อวาน 4 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
71 คน
510 คน
21409 คน
เริ่มเมื่อ 2010-05-06


Copyright (c) 2006 by Your Name

Designed by: free templates online