ดร.บุญศรี แสง ศรี Main Menu
นักบริหารที่ดีต้องบริหารด้วยหลักการ และทฤษฎีการบริหาร                                                                                                                                                                                                                                         

ชื่อเรื่องวิจัย    การพัฒนาการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์และพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                        ของครูโรงเรียนบ้านบัวเชด  โดยใช้เทคนิคการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ชื่อผู้วิจัย         นายบุญศรี  แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวเชด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                ประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3
ปีที่ทำวิจัย      ปีการศึกษา  2554 - 2555
ลักษณะงานวิจัย งานวิจัยประเภทผลงานทางวิชาการ  สำหรับการขอกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการ                     เชี่ยวชาญ
วัตถุประสงค์การวิจัย  ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

บ้านบัวเชด  โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ  ดังนี้

     1.   เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์และพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียนบ้านบัวเชด
     2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการวัดและประเมินผลการเรียนสำหรับลดภาระงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
     3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระเบียบวิธีวิจัย
 
     การดำนินการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของเคมมิสและแม็คแท็กการ์ธ (Kemmis;&Mc Taggart.2000) มี 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นวางแผน 2) ขั้นปฏิบัติและสังเกต และ                 3) ขั้นการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์  กิจกรรมสำหรับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ได้แก่  การสอนโดยใช้โครงงาน  การสอนคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์  การสังเกตการสอน  การสนทนาโต้ตอบและการวิจัยในชั้นเรียน  กลุ่มผู้ร่วมวิจัยคือครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวเชด  เครื่องมือการวิจัย  ประกอบด้วย  แบบสัมภาษณ์  แบบประเมินพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู  แบบบันทึกผลการเรียนรู้และแบบประเมินโปรแกรมการวัดและประเมินผลการเรียน                   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติทดสอบวิลคอกซัน (The  wilcoxon  T  test  for  two  Related  Samples)  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา

สรุปผลการวิจัย

     1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านบัวเชด มีการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์           หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
     2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
     3. การพัฒนาโปรแกรมการวัดและประเมินผลการเรียน  ผู้วิจัยได้พัฒนาเป็นระบบออนไลน์ที่ผู้ใช้สามารถลิงค์ข้อมูลนักเรียนจาก  Data  on  Web  มีตัวชี้วัดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้บรรจุไว้ในโปรแกรม    (ป.พ.5)โดยที่ครูไม่ต้องเขียน  ครูเพียงป้อนคะแนนนักเรียนลงไปในโปรแกรมก็จะประมวลผลการเรียนของนักเรียนและสามารถออนไลน์ไปยังแบบ ป.พ.ต่างๆได้  นักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถตรวจดูผลการเรียน(ป.พ.6) ได้เพียงกรอกหมายเลข  13  หลักในบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองก็จะแสดงผลการเรียนทันที  ผลการประเมินโปรแกรมจากผู้ทรงคุณวุฒิในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
     4. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  อยู่ในระดับมากที่สุด  ทั้งนี้เป็นผลจากคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะ  ได้แก่
  4.1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในปีการศึกษา  2554  และปีการศึกษา  2555  มีผลการสอบเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศเช่นเดียวกัน
  4.2. ผลคะแนนการสอบ  LAS  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่หนึ่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลคะแนน LAS ได้เป็นลำดับที่ 3  ในภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2554
  4.3. โรงเรียนบ้านบัวเชดได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  รอบ 3 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  ด้านปฐมวัยและด้านประถมฯ-มัธยมศึกษาตอนต้น

ข้อเสนอแนะการวิจัย
     1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ควรมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาฐานข้อมูลของโรงเรียนเทียบกับเป้าหมาย  และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ชัดเจน มีระบบนิเทศ  ติดตาม  กำกับภายในอย่างต่อเนื่อง
         2. โรงเรียนควรมีการประเมินผลพฤติกรรมครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เป็น  3  ระยะคือ  ก่อนการพัฒนา  ระหว่างพัฒนาและหลังการพัฒนา  นำผลการประเมินที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป

 


 
เอกสารเผยแพร่งานวิจัย

เรื่อง
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์และพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียนบ้านบัวเชด  โดยใช้เทคนิคการวิจัยปฏิบัติการ          แบบมีส่วนร่วม

 


นายบุญศรี  แสงศรี 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวเชด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 

 

 สถิติวันนี้ 2 คน
 สถิติเมื่อวาน 1 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
35 คน
748 คน
21647 คน
เริ่มเมื่อ 2010-05-06


Copyright (c) 2006 by Your Name

Designed by: free templates online